โพสต์

เรียนทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีexpress

รูปภาพ
🎯 เรียนทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี express 🎯 เพื่อใช้งานได้จริง เรียนแบบง่ายๆ ทำได้แน่นอน 100% รับรองผล 1.เรียนการคัดแยกเอกสาร และตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนการจัดเรียงอย่างถูกต้อง เพื่อการบันทึกบัญชี และ การจัดทำภาษี 2.เรียนการตั้งค่าเริ่มต้น และผูกผังบัญชี express 3.เรียนการบันทึกบัญชี ซื้อ ขาย จ่าย รับ ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ และการบันทึกค่าใช้จ่ายบริษัท แบบมีvat และ No vat และการจ่ายเงินสดย่อย 4.เรียนบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 5.เรียนการจัดทำ และยื่นแบบ ภงด.1,3,53 โดยแปลงไฟล์จากโปรแกรม express  6.เรียนการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และการกรอกแบบ ภพ.30 และการยื่นแบบออนไลน์ 7.เรียนการดูรายงานต่างๆ ในโปรแกรม express งบทดลอง กระดาษทำการ ‼ใช้เวลาในการเรียน 1 วัน ‼ค่าเรียนท่านละ 3,000 บาท ‼รับรอบละ 3 ท่าน ............ สำนักงานบัญชี พีทูพี โทร: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.p2paccounting.blogspot.com  

การวางแผนภาษี

รูปภาพ
  การวางแผนภาษี คือการจัดการทางด้านข้อมูลเอกสารต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ให้ถูกต้องและไม่ขาดหรือเกิน ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี ในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่านสามารถใช้การลดหย่อนทางภาษีหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่กฎหมายกำหนดให้ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง  ................ บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด โทรศัพท์ : 097 236 2994 ไอดีไลน์ : p2pacc www.p2paccounting.com www.p2paccounting.business.site www.facebook.com/p2paccounting

การวางระบบบัญชีที่ดี

รูปภาพ
 การวางระบบบัญชีที่ดี 1.ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 2.สามารถนำข้อมูลไปใช้จัดการเกี่ยวกับภาษีได้ 3.สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต เพื่อทำงบประมาณ และรายงานได้ 4.มีปริมาณรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และทันเวลา   5.มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี 6.มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริต และการถูกขโมย 7.เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจ 8.มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  …………………. สำนักงานบัญชี พีทูพี ☎: 097-236-2994 Line ID: p 2 pacc www.p 2 paccounting.com www.facebook.com/P 2 Paccounting www.p 2 paccounting.blogspot.com  

การวางระบบบัญชีคืออะไร

รูปภาพ
การ วางระบบบัญชี คืออะไร                  คือ การกำหนดนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางธุรกิจ บัญชี การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกส่วน ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสภาพแวดล้อมขององค์กร ทำให้เกิด ระบบบัญชี ที่ดี เพื่อการตัดสินใจทางการเงินที่ถูกต้องและแม่นยำของเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้การ วางระบบบัญชี มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบธุรกิจสูงสุดนั้น ควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ 1.     หลักฐานทางบัญชี ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีซื้อ ใบส่งของ ใบกำกับภาษีขาย ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกค่าเดินทาง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีชื่อผู้จัดทำ ชื่อและเลขที่เอกสาร รวมทั้งวันเดือนปีที่ออกเอกสาร และจำนวนเงินรวมด้วย โดยผู้รับวางระบบบัญชีต้องกำหนดรูปแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับระบบการทำงานของกิจการนั้น ๆ 2.     นโยบายธุรกิจและนโยบายบัญชี ทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เนื่องจากนโยบายทางธุรกิจนั้นจะส่งผลต่อการวางระบบบัญชีนั่นเอง 3.     วิธีปฏิบัติงานทางบัญชี ประกอบไปด้วยคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบบัญชี เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ

วางระบบบัญชีภายในองค์กร

รูปภาพ
  ผู้ประกอบธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตาม สิ่งที่แรกที่ต้องพบเจอก็คือ เรื่องของการ วางระบบบัญชี ภายในองค์กร ถ้าเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กก็คงจะไม่ค่อยวิตกกังวลกับตรงส่วนนี้มากนัก เพราะเป็นการลงทุนที่ไม่สูง และตัวผู้ประกอบการสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ก็จำเป็นต้องมีการ วางระบบบัญชี อย่างดี และรัดกุม เพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจต่อไปในอนาคต   …………………. สำนักงานบัญชี พีทูพี ☎: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com   #รับทำบัญชี #วางระบบบัญชี #วางแผนภาษี #สอนทำบัญชี #สอนทำบัญชีโปรแกรมexpress  

เหตุผลที่สำนักงานบัญชีคือตัวช่วยธุรกิจที่ดีในด้านการเงิน

รูปภาพ
เหตุผลที่สำนักงานบัญชีคือตัวช่วยธุรกิจที่ดีในด้านการเงิน   1.ประหยัดเวลาการเลือกใช้บริษัทรับทำบัญชีซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้นทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการบริหารธุรกิจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลถึงการทำระบบบัญชีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย 2.ป้องกันความผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ รวมไปถึงเรื่องของภาษีที่ผู้ประกอบการอาจมีความรู้ไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ สำนักงานบัญชี คือตัวช่วยที่ดี ทำให้สามารถรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา 3.ทำให้ง่ายต่อการบริหารการทำงานแบบมืออาชีพเมื่องานเป็นระบบการบริหารก็จะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น …………………. สำนักงานบัญชี พีทูพี ☎: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com   #ทำบัญชีนำส่งกรมสรรพากร #รับทำบัญชี #ทำบัญชี #ทำบัญชีวางระบบบัญชี #ทำบัญชีวางแผนภาษี #สอนทำบัญชี #ทำบัญชีนนทบุรี  

รับจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

รูปภาพ
รับจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ด้วยประสบการณ์ยาวนานและทีมงานมืออาชีพ มองหานักบัญชี บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ต้องที่บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องการจัดทำระบบบัญชีอย่างครบวงจร ติดต่อเราที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานมืออาชีพ และประสบการณ์ทำงานด้าน รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 ปี ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีที่มากว่า 120 บริษัททั่วประเทศในเครืออุตสาหกรรมชั้นนำรายได้โดยเฉลี่ย1-3,000ล้านบาท ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ลูกค้าเก่าเลือกเรา ลูกค้าใหม่บอกต่อ มั่นใจ อุ่นใจ โปร่งใส และรักษาความลับ ให้ความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างดี แก้ไขทุกปัญหาอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ     ทำไม ต้องเลือกทำงานบัญชีกับบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด   เพราะการวางระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านความรับผิดชอบ การทำงานที่ซ้ำซ้อน ช่วย

การเลือกบริษัทรับจ้างทำบัญชี

รูปภาพ
หลักการเลือกบริษัทรับทำบัญชี อำนวยความสะดวก ตัวช่วยธุรกิจ           ในการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงมี ก็คือ เงินลงทุนรวมไปถึงประสบการณ์และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการที่มีต่อธุรกิจประเภทนั้น ๆ การจัดการด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียว การรวมหุ้น รวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการจดทะเบียนบริษัท และตัวช่วยธุรกิจที่อำนวยความสะดวก ในเรื่องการจัดการทางการเงินก็คือ สำนักงานบัญชี ที่ทำหน้าที่ทำบัญชีให้แก่กิจการต่าง ๆ นั่นเอง บริษัทรับทำบัญชีเหล่านี้จะคอยดูแลเจ้าของกิจการในด้านการเงินครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ดูแลบัญชีต้นทุน งบกำไร-ขาดทุน งบดุล รวมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกจิปาถะ อย่างเช่น การเสียภาษี กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านการเงิน ที่ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน            เหตุผลที่สำนักงานบัญชีคือตัวช่วยธุรกิจที่ดีในด้านการเงิน 1. ประหยัดเวลา การเลือกใช้บริษัทรับทำบัญชี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้น ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผน

ปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชี

รูปภาพ
  ปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี สำนักงานบัญชี พีทูพี - ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอาทิเช่นใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษีฯเพื่อการบันทึกบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายลูกหนี้เจ้าหนี้บัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา -จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ - จัดทำรายงานภาษี (ประจำเดือน) พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากรภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -ยื่นแบบประกันสังคมนำส่งเงินสมทบรายเดือน (แบบ สปส.1-10 และ สปส.1-10/1) - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ -จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี - ปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน - ปิดงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชี - จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม - จัดทำรายงานพร้อมทั้งนำส่งแบบแสดงรายการภาษีครึ่งปี และประจำปี - บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อสรรพากร ............... สำนักงานบัญชี พีทูพี ☎: 097-236-2994 Line ID: p2pa

ภาษีครึ่งปีและภาษีประจำปี

รูปภาพ
จัดทำรายงานพร้อมทั้งนำส่งแบบแสดงรายการภาษีครึ่งปี และประจำปี - ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี - ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี - ภ.ง.ด.1ก สรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี - สบช 3 แบบนำส่งงบการเงิน - บอจ 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ..... สำนักงานบัญชี พีทูพี โทร: 097-236-2994 Line ID: p2pacc www.p2paccounting.com www.facebook.com/P2Paccounting www.p2paccounting.blogspot.com #สำนักงานบัญชี บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร #จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี #สอนทำบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpress